1. sonnerie.lv vispārējie lietošanas noteikumi

1.1. Šie interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Jūsu (turpmāk – „Pircēja””) un sonnerie.lv (turpmāk – „Pārdevēja”) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces  sonnerie.lv interneta veikalā (turpmāk – „sonnerie.lv”).

2. Pirkšanas – pārdošanas līgums:

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu tajā brīdi, kad Pircējs uzsāk sonnerie.lv interneta veikala iepirkumu groza izveidi, norādot piegādes adresi, izvēlas maksājuma veidu un piekrīt interneta veikala noteikumiem, noklikšķinot uz pogas „Pasūtīt””.
2.2. Ar šo līgumu Pircējs apstiprina, ka pirms pirkuma veikšanas Pircējam tika piedāvāta šāda informācija: produkts (nosaukums un tā apraksts); informācija par Pārdevēju, kā arī ir pieejama kontaktinformācija sūdzību vai jautājumu gadījumā.

3. Pircēja tiesības un pienākumi:

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces sonnerie.lv  interneta veikalā, sekojot nosacījumiem un sonnerie.lv preču pirkšanas kārtībai.
3.1. Veicot pirkumu Pircējs apņemās apmaksāt noteikto summu.
3.2. Veicot izmaiņas pasūtījuma formā,  Pircēja pienākums  ir nekavējoties atjaunināt visus prasītos datus.
3.3. Iepērkoties sonnerie.lv interneta veikalā Pircējs piekrīt visiem pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem.

4. Pārdevēja sonnerie.lv tiesības:

4.1. Par katru apzinātu kaitējumu  sonnerie.lv Pārdevējs ir tiesīgs ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi sonnerie.lvv. Kā arī atcelt reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
4.2. Pārdavējs neparedzētu apstākļu gadījumā ir tiesīgs apturēt vai izbeigt interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma.
4.3. Pārdevējs sonnerie.lv var vienpusēji mainīt šos noteikumus.

5. Pārdevēja sonnerie.lv saistības:

5.1. Pārdevējs nodrošina,  sonnerie.lv interneta veikala pakalpojumu tehnisku darbību.
5.2. Pārdevējs nosūta Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto piegādes adresi, plānotajā piegādes laikā.
5.3. Ja Pārdevējs, neparedzētu apstākļu dēļ, nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgus produktus, bet Pircējs ir tiesīgs izlemt vai pieņemt piedāvāto preci, vai pieprasīt samaksātās preces vērtības summas atgriešanu.

6. Piegāde:

6.1. Preces, kas atrodas sonnerie.lvv interneta veikala noliktavā tiek piegādātas norādītajā laikā. Preces tiek pārvadātas pēc īpaša rīkojuma un tiek piegādātas saskaņotajā laikā.
6.2. Preces piegādā Pārdevējs sonnerie.lv vai interneta veikala  pilnvarots pārstāvis.
6.3. Preču piegādes brīdī Pircējs pārbauda piegādāto sūtījumu un tā stāvokli (izskatu, iepakojumu, daudzumu).
6.4. Saņemot pasūtījumu un parakstot piegādes dokumentu Pircējs apstiprina, ka saņem sūtījumu un tā stāvokli.
6.5. Ja pircējs pamana sūtījuma iepakojuma ārējus bojājumus, Pircējs ir tiesīgs neparakstīt sūtījuma pavadzīmi un nepieņemt sūtījumu, un atgriezt to Pārdevējam.
6.6. Ja pieņemot un parakstot sūtījuma pavadzīmi Pircējs nepievieno komentāru, tiek uzskatīts, ka sūtījums tiek saņemts labā stāvokli, bez bojājumiem.

7. Atgriešana un maiņa

7.1  Ja iegādāta prece ir bojāta, tā tiek aizstāta ar līdzīgas kvalitātes produktu. Ja prece ir bojāta ekspluatācijas apstākļos (pati prece ir neskarta, ir bojāts tikai iepakojums, kas netiek izmantots), tad Pircējs apņemas apmaksāt apmainītās preces izmaksas.
7.3. Atgriežamās preces jāatdod atpakaļ orģinālā iepakojumā, kurā prece tika piegādāta. Iepakojumam jābūt neskartam.  Produktam jābūt neatvērtam.

8. sonnerie.lv autortiesības:

Viss sonnerie.lv interneta veikala  saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Ar autortiesībām aizsargātais saturs ietver:  tekstu, attēlus, logotipu, preču zīmes, grafisko mājas lapas dizainu un programmatūras kodu. Ir aizliegts rediģēt, iznomāt, pārdot vai citādi nelikumīgi piesavināties ar autortiesībām aizsargātu saturs. Pat daļēja satura zādzība tiek uzskatīta par Latvijas un starptautisko autortiesību pārkāpumu. Jebkura sonnerie.lv resursu izmantošana ir iespējama tikai ar rakstisku vienošanos ar sonnerie.lv īpašniekiem.

9. Atbildība:

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas datu pareizību. Ja pircējs reģistrācijas formā nav norādījis precīzus datus, Pārdevējs nav  atbildīgs par tā izrietošajām sekām. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas  sonnerie.lv interneta veikalā.
9.2. Pircēja atbildība ir neizsniegt reģistrētā konta pieejas datus trešajām personām. Ja trešā persona, veic pirkumus izmantojot savu reģistrēta Pircēja kontu, reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par trešo personu veiktajām darbībām.

10. Pārdevējs sonnerie.lv visus ziņojumus nosūtīta uz Pircēja reģistrētu e-pastu.

11. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums nosūtot  e-pastu (info@sonnerie.lv) vai aizpildot kontaktu formu sadaļā „Kontakti”.